Appme

Growing the Economy & Creating High Quality Jobs

เทคนิคการเทรดหุ้น

เทคนิคการเทรดหุ้น

ปัจจุบันการลงทุนเพื่อการสร้างรายได้แบบ Passive income เป็นที่แพร่หลายเป็นอย่างมาก เพราะเดี๋ยวการลงทุนนั้น สามารถทำได้ง่ายกว่าในสมัยอดีตอย่างมากมายแถมยังมีช่องทางการศึกษาและตัวอย่างการลงทุนให้ศึกษาได้ง่ายกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยหล่ะครับ บทความนี้จึงขอเป็นช่องทางสำหรับหาความรู้เกี่ยวกับ “เทคนิคการเทรดหุ้น” ให้กับทุกๆ คนได้ทราบกันครับ

ตลาดหุ้น หรือ ตลาดหลักทรัพย์คืออะไร?

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517 ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการซื้อขายหลักทรัพย์และให้บริการที่เกี่ยวข้อง โดยไม่นำผลกำไรมาแบ่งปันกัน โดยมีบทบาทในการส่งเสริมการออมและการระดมเงินทุนระยะยาว เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

ปัจจุบันดำเนินงานของ SET อยู่ภายใต้ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยมีการดำเนินงานหลัก ได้แก่ การรับหลักทรัพย์จดทะเบียนและดูแลการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน การซื้อขายหลักทรัพย์และการกำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ การกำกับดูแลบริษัทสมาชิกส่วนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ตลอดจนถึงการเผยแพร่ข้อมูลและการส่งเสริมความรู้ให้แก่ผู้ลงทุน

●หุ้น หรือ Stock เป็นตราสารที่กิจการออกให้แก่ผู้ถือ (Holder) เพื่อระดมเงินทุนไปใช้ในกิจการ โดยผู้ถือตราสารทุนจะมีฐานะเป็น “เจ้าของกิจการ” ซึ่งจะมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีสิทธิในทรัพย์สิน และรายได้กิจการ รวมทั้งมีโอกาสได้รับผลตอบแทนเป็นเงินปันผล (Dividend) ซึ่งอยู่กับผลกำไร และข้อตกลงของกิจการนั้นๆ

โดยทั่วไปหุ้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

– หุ้นสามัญ (Common Stock) เป็นตราสารที่ออกโดยบริษัทมหาชนจำกัด (บมจ.) ที่ต้องการระดมเงินทุนจากประชาชน โดยผู้ถือหุ้นสามัญจะมีสิทธิร่วมเป็นเจ้าของบริษัท มีสิทธิในการออกเสียงลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนของหุ้นที่ถือครองอยู่

– หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stock) เป็นตราสารที่ผู้ถือมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกิจการเช่นเดียวกับหุ้นสามัญ แม้จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่เมื่อกิจการมีกำไรจากการดำเนินงาน ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะได้รับเงินปันผลในอัตราคงที่ ซึ่งอาจจะมากหรือน้อยกว่าผู้ถือหุ้นสามัญก็ได้

เทคนิคการเทรดหุ้นเบื้องต้น

1. เปิดพอร์ตที่ใช่ เลือกโบรกที่ชอบและปลอดภัยได้รับการรับประกัน

2. ทดลอง เล่นหุ้น หรือ เริ่มลงทุนทีละน้อย เพื่อหาแนวทางที่ใช่เปิดพอร์ตแล้ว เริ่มต้นลงทุนกันเลยหรือถ้ายังไม่มั่นใจ “ทดลองเล่นหุ้น” ผ่านการเปิดพอร์ตในเว็บไซด์ Streaming Click2win ซึ่งเป็นโครงการของ SET จุดเด่นคือ มีวงเงิน 5 ล้านบาทให้ลองเล่นในสภาวะตลาดจริง แต่ข้อด้อยคือ ทุกๆ 3 เดือนระบบจะเคลียร์พอร์ตและเริ่มต้นใหม่นั้นเองครับ

3.รู้จักชื่อในทางการของตลาดหุ้นของบริษัทที่เราสนใจพร้อมกับศึกษาหาความรู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดครับ

4.รู้จักกับศัพท์พื้นฐานของนักลงทุนแบบต่างๆ ซึ่งหากเราเล่นหุ้นใน SET Index (ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ย่อมจะมีศัพท์ที่เราควรต้องรู้ก่อน เช่น

Ceiling / Floor ราคาเสนอขาย/เสนอซื้อ สูงสุดและต่ำสุดของหุ้น

Circuit Breaker เกณฑ์สั่งหยุดการซื้อขายชั่วคราว

Ticker แสดงการ Match หุ้น ว่าในตลาดมีการซื้อขายหุ้นไหนบ้างแล้ว

XD ผู้ซื้อไม่ได้รับสิทธิปันผล (ถ้าอยากได้ปันผลต้องซื้อหุ้นก่อนมีเครื่องหมายนี้)

XR   ผู้ซื้อไม่ได้สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่

5. รู้จักการ Cut loss ให้เป็น ถ้าหากการตัดใจเรื่องความรักว่ายากแล้ว การตัดใจขายหุ้นตอนที่ราคาขาดทุนสำหรับนักลงทุนมือใหม่นั้นยากเสมอเช่นกัน

และนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับ “เทคนิคการเทรดหุ้น” ที่เราได้นำมาฝากทุกๆ ท่านกันในบทความนี้ เราหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทุกๆ ท่านที่สนใจนะครับ 

Walter Rhodes

Related Posts